Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Imrich Kováč

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,

email:  imrich.kovac@vucbb.sk  mobil: 0903/913 287

 

Pracovné stretnutia k olympijskej výchove v Banskobystrickom samosprávnom kraji

     Z iniciatívy Banskobystrického samosprávneho kraja, Odboru vzdelávania a kultúry v spolupráci s Olympijskými klubmi Banská Bystrica a Lučenec  , CVČ JUNIOR Banská Bystrica a Krajskou radou SAŠŠ Banská Bystrica sa uskutočnili 3 pracovné stretnutia s učiteľmi TV základných a stredných škôl, zriaďovateľmi všetkých typov škôl, školskými úradmi v regióne a zástupcami OR SAŠŠ v BBSK zamerané na najdôležitejšie úlohy v oblasti olympijskej výchovy v roku 2013 v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

     Pracovné porady sa uskutočnili : 25. marca 2013 v Banskej Bystrici ,  26. marca 2013 na ZŠ Jilemnického v Žiari nad Hronom a  27. marca 2013 na SOS technickej v Lučenci.

Za organizátorov sa zúčastnili: za Banskobystrický samosprávny kraj, Mgr. Imrich Kováč , odborný referent pre šport za olympijské kluby Ing. Martin Vrábeľ / Banská Bystrica/ a Mgr. Jaroslav Žingor / Lučenec/, PaedDr. Janka Sýkorová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ Tr. SNP 20, Banská Bystrica a za CVC JUNIOR a KR SAŠŠ Mgr. Eva Murková.

      Pracovné porady boli zamerané na tieto projekty :

  1. Olympijské festivaly detí a mládeže SR v Banskobystrickom samosprávnom kraji, problematiku prezentoval Mgr. Imrich Kováč
  2. Olympijský odznak všestrannosti v BBSK, prezentované Mgr. Evou Murkovou a Ing. Martinom Vrábeľom a Mgr. Jaroslavom Žingorom
  3. Vedomostná súťaž v olympizme pre základné školy v roku 2013, prezentovala PaedDr. Jana Sýkorová
  4. Ostatné nešportové súťaže / literárne, výtvarné, fotografické, environmentálne/ prezentoval Ing. Martin Vrábeľ.

     Ku každému bodu prebehla krátka diskusia, kde boli vyjasnené problematické otázky týchto projektov.  Boli dohodnuté postupy pri vyhodnocovaní OFDM a OLOV a rozdelené úlohy pre zainteresované subjekty / OK Banská Bystrica a Lučenec , BBSK Odbor vzdelávania a kultúry, CVČ JUNIOR, KR SAŠŠ Banská Bystrica/ k úspešnému priebehu realizácie  a k vyhodnoteniu týchto projektov.

     Pevne veríme, že pracovné porady poslúžili k propagácii olympijských myšlienok a  k hlbšiemu prehlbovaniu olympijskej výchovy na všetkých typoch škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

     Záverom sa chcem poďakovať riaditeľom ZŠ, Jilemnického v Žiari nad Hronom, SOŠ technickej v Lučenci a riaditeľke CVČ JUNIOR Banská Bystrica za vytvorenie príjemného prostredia ako aj za zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov.

28. 3. 2013                Mgr. Imrich Kováč

                     Odborný referent pre šport BBSK